Betta splendens

siamesisk kampfisk Betta splendens

Vannverdier

Dette er en tabell over verdier/stoffer som kan være aktuelle å måle i akvariet.

Vannverdi Måleenhet Område Merknad
Temperatur °C, °F 25 - 28 °C Temperaturen er den viktigste og enkleste vannverdien å måle. Kampfisk tåler ned mot 20 °C og opp mot 34 °C, men så ekstreme temperaturer blir en belastning for immunsystemet deres. Kampfisk liker heller ikke at temperaturen i akvariet svinger for hurtig.
Hardhet °GH, °KH, °dH 0 - 25 °GH Hardhet sier noe om hvor mye oppløste salter akvarievannet inneholder. Dette påvirker væske-/saltbalansen til fisken. Høy hardhet gjør også at pH-verdien i vannet blir mer stabil.
Surhetsgrad pH 6 - 8

Surhetsgrad (pH-verdi eller bare pH) er en viktig vannverdi. Baser (alkaliske stoffer) har pH opp til 14, mens syrer har en pH ned til null. Nøytralt akvarievann har pH 7,0.

Surhetsgrad henger sammen med hardhet: Når hardheten går opp, følger minimums- pH'en etter. Det betyr at hardt vann (høy GH) har mer stabil pH enn bløtere vann.

pH-verdien bør måles til en fast tid på døgnet fordi plantenes økte CO 2-produksjon om dagen gjør at pH'en i akvariet synker.

Ammoniakk (NH3)
(en.: ammonia)
ppm, mg/l < 0,25 mg/l tilsammen

Ammoniakk skilles ut av fiskene, både i urin og direkte fra gjellene. Dette er svært giftig. Ammoniakk og ammonium måles helst sammen. Deres innbyrdes forhold avhenger av pH-verdien. Høy pH gir mer ammoniakk og mindre ammonium. Ammoniakk er den giftigste av de to, så hvis pH-verdien er høy, er det enda viktigere å unngå NH 3/NH 4 + i vannet.

Disse stoffene finnes normalt bare i målbare mengder i nyoppsatte eller overfôrede akvarier. De kan også forekomme som et resultat av døde og råtnende fisk eller et akvariefilter som svikter. Bakterier i filteret bryter disse stoffene ned til nitritt som er mindre giftig.

Ammonium (NH4+)
(en.: ammonium ion)
ppm, mg/l se over se over
Nitritt (NO2-)
(en.: nitrite)
ppm, mg/l < 0,8 mg/l Nitritt i større mengder finnes vanligvis bare i nye eller overfôrede akvarier. I et stabilt akvarium skal nitritt knapt være målbart. Bakterier i filteret bryter nitritt ned til nitrat som er mindre giftig.
Nitrat (NO3-)
(en.: nitrate)
ppm, mg/l < 25 mg/l Nitrat blir ikke brutt ned videre i nevneverdig grad. Den eneste effektive måten å bli kvitt det på, er å skifte ut vann. Selv om nitrat er mindre giftig enn nitritt og ammoniakk, kan høye konsentrasjoner være skadelig for fiskene. For mye nitrat kan også gi algeproblemer i akvariet.